Page 2 - LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 23/2016
P. 2
LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 23/2016

Z RADNICE

Vážení spoluobčané,
Vzhledem k tomu, že s množí případy volného pobíhání domácího zvířectva zejména psů a domácí
drůbeže po veřejném prostranství naší obce. Rozhodlo zastupitelstvo obce Loužnice o zaslání tohoto
upozornění majitelům domácích zvířat.

Od minulého roku platí v obci vyhláška č. 2/2015 která stanoví pravidla pro volný pohyb psů a
hospodářských zvířat v zastavěné části obce. Mimo jiné požaduje přímý dohled chovatele v případě
hospodářských zvířat a pohyb psů na vodítku (kompletní znění vyhlášky je k nahlédnutí na Obecním
úřadě nebo jej lze stáhnout z webových stránek obce)

Obecní úřad dále upozorňuje, že takovéto jednání je v dále také v rozporu s níže uvedenými
ustanoveními příslušných zákonů a jako takové může být postihováno.

Jako příklady možného postihu za nedodržení příslušných ustanovení zákonných předpisů na
tomto úseku uvádíme.
Hospodářská zvířata (drůbež, skot atd.)

Podle ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, je každý chovatel
hospodářských zvířat povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku zvířat. Porušení
této povinnosti je přestupkem podle § 27 odst. 3 písm. e) zákona na ochranu zvířat. Podle § 27 odst.
10 písm. c) zákona na ochranu zvířat hrozí za tento přestupek pokuta až do výše 50.000,- Kč.
Zvířata v zájmových chovech (psi, atd.)

Podle ustanovení uvedeného zákona, je každý, kdo chová zvíře v zájmovém chovu (tedy
například psa apod.), povinen učinit opatření proti úniku zvířat. Porušení této povinnosti je
přestupkem podle § 27 odst. 2 písm. f) zákona na ochranu zvířat. Podle § 27 odst. 10 písm. c) zákona
na ochranu zvířat hrozí za tento přestupek pokuta až do výše 50.000,- Kč.
Pobíhání zvířat po pozemních komunikacích

Podle ustanovení § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je
vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní
komunikaci. Porušení této povinnosti je přestupkem podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona
Znečištění veřejného prostranství zvířetem

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích se přestupku
dopustí každý, kdo znečistí veřejné prostranství (týká se i znečištění veřejného prostranství
vlastním psem, jiným domácím či hospodářským zvířetem, apod.). Za tento přestupek hrozí
podle § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, pokuta až do 20.000 Kč

Berte tento dopis jako upozornění, nikoliv výhrůžku, z toho důvodu jej zasíláme všem
chovatelům bez rozdílu (tedy i těm, s jejichž zvířaty problémy nejsou)
Veškeré prokazatelné přestupky týkající se výše uvedeného budou předány na příslušný úřad k řešení.

OÚ Loužnice

2
   1   2   3   4   5   6   7