Page 1 - LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 11/2019
P. 1
LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 11/2019

http:// www.louznickyzpravodaj.cz
http://www.facebook.com/groups/325713347009/

http://www.louznice.com

LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 11/2019
pro týden:
18. 3. 2019 – 24. 3. 2019

pravidelně nepravidelný týdeník z Loužnice a okolí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

SBĚR ELEKTRO ODPADU

Vzhledem k tomu, že Marius Pedersen nevybírá
elektro odpad, při pravidelných jarních a
podzimních svozech. Rozhodlo zastupitelstvo obce
o tom, že se tento odpad bude vybírat přímo
v obci.
Odpad mohou přivést ti, kteří řádně platí poplatek
za svoz komunálního odpadu. Bude také otevřen
kontejner na kov a směsný odpad, ten je
zpoplatněn.

V sobotu
23. března 2019
od 10.00 – 10.30 hod

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUŽNICE,
které se bude konat dne 29. 3. 2019 od 18.00 hod v budově OÚ

PROGRAM:

1. Zahájení - určení ověřovatele zápisu
2. Schválení navrhovaného programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Odměny ZO dle nařízení vlády č.202/2018
5. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019
6. Návrh závěrečného účtu 2018
7. Inventarizace majetku – návrh na vyřazení
8. Různé – informace a návrhy starosty, mís-

tostarosty a členů zastupitelstva
9. Závěr

1
   1   2   3   4   5   6